بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان فارس

بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان از مجموعه كارخانجات پرديس - نانوسیز 
روز دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳
واحد تبلیغات و روابط عمومی مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

1398/04/13

گوگرد مایع فرتی نرس

گوگرد مایع فرتی نرس
وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮل: 
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل     
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ           
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪهpH ﺧﺎك ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎرى 
دور ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت     
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻰ، ﺑﺎﻏﻰ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى

1398/04/13

گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل فرتی نرس :
ﮔﻮﮔﺮد وﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﺖ ﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد 90اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻪ ﺣﺎوى ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، داراى ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎرچ ﮐﺸﻰ، ﮐﻨﻪ ﮐﺸﻰ و ﺣﺸﺮه ﮐﺸﻰ ﺑﻮده و  از ﻣﺰاﯾﺎى اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺪم ﮔﯿﺎه ﺳﻮزى در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻢ ﭘﺎش ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮدر ﭘﺎﺷﻰ ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻪ روى ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ و اﺛﺮات آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

1398/04/13

خشک کن کود (اسپری درایر)

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های پودری(spray dryer) آمادگی خود را جهت پودر نمودن مایعات شیمیایی در صنعت کود اعلام می دارد.
مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز
شماره تماس: 071-37175426
شماره موبایل: 09384542931

1398/04/13

اهداء لوح سپاس به مجموعه پردیس نانوسیزتوسط پارک علم و فنآوری شیراز به عنوان شرکت برتر

اهداء لوح سپاس به مجموعه پردیس نانوسیز به مدیریت آقای مهندس اسدسنگابی در مراسم تقدیر از شرکت های برگزیده پارک علم و فناوری با حضور جناب آقای دکتر مُر، ریاست محترم پارک علم و فناوری استان فارس

 

 

1398/02/10

دریافت لوح تقدیر به پاس حمایت از برنامه های کارآفرینی کشاورزی

دریافت لوح تقدیر

به پاس حمایت از برنامه های کارآفرینی کشاورزی

از طرف دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

1398/02/08

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر ستاری از دستاوردهای مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز

1397/12/18

نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان فارس

نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان فارس

فهرست نامزدهای ائتلاف

جناب آقای مهندس کوروش اسدسنگابی مدیرعامل محترم مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز کد (413 گروه صنعت)

1397/12/07

همایش راهکارهای مدیریتی در حفظ و توسعه فضای سبز مراکز صنعتی

اولین همایش راهکارهای مدیریتی در حفظ و توسعه فضای سبز مراکز صنعتی در اسفند ماه 1383 و در سالن همایش های مجموعه احسان توسط گروه تولیدی پردیس برگزار گردید. 

محورهای ارایه شده در این همایش به شرح زیر می باشد:

ـ آلاینده های واحد های صنعتی و اثرات آن بر روی فضای سبز و راه های مقابله با آن

1397/11/02

جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی کشور

در آستانه سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی کشور، از گروه تولیدی پردیس توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تقدیر به عمل آورده شد.

1397/11/02