۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

۲۷ اردیبهشت 
روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز🌺