محلول ضد شوری آب و خاک Salt-Stop فرتی نرس

ضد شورى آب و خاك Salt-Stop این محصول با جدیدترین فناورى روز دنیا تولید و قابل رقابت با سایر محصولات مشابه خارجى مى باشد. این محصول با دارا بودن اسیدهاى کربوکسیلیک و ترکیبات کلاته با جایگزینى یون کلسیم و روى با یون سدیم باعث کاهش شورى آب و خاك مى گردد ویژگى هاى محصول کاهش شورى سدیمى خاك و آب بهبود دهنده رشد گیاه اصلاح و بهبود ساختمان خاك افزایش ماده آلى خاك افزایش و توسعه ریشه در خاك خاک pH کاهش

1398/11/03

مویان فرتی نرس Surfactant (Adjuvant)

مویان کیمیا بهترین ترکیب جهت افزایش اثر بخشی حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهاي قابل محلول پاشی می باشد. این ترکیب باعث بهبود قدرت جذب برگ گیاهان گردیده و با توجه به افزایش 40 تا 50 درصدي جذب سموم و کودها، میزان مصرف این مواد کاهش و ضریب تاثیر گذاري آن ها افزایش می یابد. هدف از تولید این محصول آمریکا فرموله گردیده افزایش اثر بخشی سموم و کودها و همچنین کاهش مصرف آن ها Twin20 که بر اساس می باشد. ویژگى هاى مویان : افزایش قابلیت جذب سموم و کودهاي مایع در گیاهان کاهش 30 تا 40 درصدي ...

1398/11/02

طرح پایلوت ضد سرمازدگی فرتی فراست Ferti-Frust

فرتی فراست با ترکیبات و فرمولاسیون موجود، جایگاه ویژه اى در بین محصولات مشابه ضد سرما دارد. این محصول با جلوگیرى از رشد جدید و افزایش فتوسنتز، منجر به افزایش قند و اسیدهاى آمینه در بافت گیاه و غلیظ نمودن شیره سلولى گردیده و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم هاى آنتى اکسیدان و حفظ سلامت غشاء در شرایط تنش سرما مى گردد ویژگى هاى منحصر به فرد - افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگى پاییزه، زمستانه و بهاره - افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدى - افزایش میزان کلروفیل و به...

1398/11/02