کمبود عناصر غذایی در مرکبات

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد،بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است،چرا که در حالت تعادل تغذیه ای با اضافه کردن مقداری از عناصر غذایی نه تنها افزایش عملکرد رخ نمی دهد بلکه اختلالاتی نیزدر رشدگیاه و در نهایت افت عملکرد مطرح می شود. امروزه از کودها به عنوان ابزاری برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود،منتها این کودها بایستی بت...

1398/11/02

کمبود عناصر غذایی درهسته داران

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد،بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است،چرا که در حالت تعادل تغذیه ای با اضافه کردن مقداری از عناصر غذایی نه تنها افزایش عملکرد رخ نمی دهد بلکه اختلالاتی نیزدر رشدگیاه و در نهایت افت عملکرد مطرح می شود. امروزه از کودها به عنوان ابزاری برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود،منتها این کودها بایستی بت...

1398/11/02

آمینوکلات ها

کودهای آمینو کلات، پیشرفته ترین نوع تغذیه گیاه در کشاورزی می باشد. با وجود جدیدترین و مدرترین فرمولاسیون کودی، بر اساس بسیاری از انواع آمینو اسیدها سنتز می شوند. کاربرد آمینو کلاتها به جای کودهای معمولی و روتین سبب افزایش کارایی جذب عناصر غذایی و همچنین کاهش اثرات مضر کاربرد کود می شود.

1398/11/02

کودهای اسید آمینه فرتی نرس

.اسید آمینه فرتى نرس با دارا بودن کلیه اسیدهاى آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول مى گردد. این محصول با بسیارى از آفت کش ها و قارچ کش ها قابل استفاده مى باشد.

1398/11/02