جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی کشور

جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی کشور

کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر استان فارس

کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر استان فارس

دریافت جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

دریافت جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دستاوردهای کارخانه دوم گروه تولیدی پردیس (آریا نانو سیز)

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دستاوردهای کارخانه دوم گروه تولیدی پردیس (آریا نانو سیز)

کارآفرین برتر کسب و کار بزرگ و چهره برگزیده گردهمایی کارآفرینان کشاورزی ایران

کارآفرین برتر کسب و کار بزرگ و چهره برگزیده گردهمایی کارآفرینان کشاورزی ایران

انتخاب مدیر برتر صنایع کشاورزی ایران

انتخاب مدیر برتر صنایع کشاورزی ایران