طرح پایلوت گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل قابل استفاده براى کلیه محصولات و کشت هاى ارگانیک مى باشد. این ترکیب که حاوى 90 درصد گوگرد یونیزه مى باشد، داراى خاصیت قارچ کشى،کنه کشى و حشره کشى بوده و از مزایاى این ترکیب عدم گیاه سوزى در گیاهان وقابل استفاده در سم پاش ها مى باشد. این ترکیب مشکلات پودر پاشى گوگرد به روى گیاهان را نداشته و میزان مصرف آن به شدت کاهش و اثرات آن به مراتب بالاترخواهد...

1398/05/23

طرح پایلوت گوگرد مایع فرتی نرس Ferti-Sulfur

ویژگى هاى محصول
بهبود کیفیت و کمیت محصول
کنترل کننده آفات و بیمارى ها با محلول پاشى
اصلاح کننده و کاهش دهنده pH خاك با مصرف آب آبیارى
دور کننده آفات
قابلیت استفاده جهت محصولات زراعى، باغى و گلخانه اى

1398/05/23