کمبود عناصر غذایی در مرکبات

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها ...

1398/11/02

کمبود عناصر غذایی در دانه داران

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها ...

1398/11/02

کمبود عناصر غذایی درهسته داران

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها ...

1398/11/02

آمینوکلات ها

کودهای آمینو کلات، پیشرفته ترین نوع تغذیه گیاه در کشاورزی می باشد. با وجود جدیدترین و مدرترین فر...

1398/11/02

کودهای اسید آمینه فرتی نرس

.اسید آمینه فرتى نرس با دارا بودن کلیه اسیدهاى آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول مى گردد. ...

1398/11/02