کمبود عناصر غذایی در مرکبات

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد،بلکه ...

1398/05/23

کمبود عناصر غذایی در دانه داران

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد،بلکه ...

1398/05/23

کمبود عناصر غذایی درهسته داران

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد،بلکه ...

1398/05/23

آمینوکلات ها

کودهای آمینو کلات، پیشرفته ترین نوع تغذیه گیاه در کشاورزی می باشد. با وجود جدیدترین و مدرترین فرمولاسیون کودی، بر اساس بسیاری از انواع آمینو اسیدها سنتز می شوند. کاربرد آمینو کلاتها به جای کودهای معمولی و روتین سبب افزایش کارایی جذب عناصر غذایی و همچنین کاهش اثرات مضر کاربرد کود می شود.  &...

1398/05/23

کودهای اسید آمینه فرتی نرس

.اسید آمینه فرتى نرس با دارا بودن کلیه اسیدهاى آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول
مى گردد. این محصول با بسیارى از آفت کش ها و قارچ کش ها قابل استفاده مى باشد

1398/06/11