محلول ضد شوری آب و خاک Salt-Stop فرتی نرس

ضد شورى آب و خاك     Salt-Stop         

این محصول با جدیدترین فناورى روز دنیا تولید و قابل رقابت با سایر محصولات مشابه
خارجى مى باشد. این محصول با دارا بودن اسیدهاى کربوکسیلیک و ترکیبات کلاته با جایگزینى
یون کلسیم و روى با یون سدیم باعث کاهش شورى آب و خاك مى گردد

ویژگى هاى محصول
...

1398/05/23

مویان فرتی نرس Surfactant (Adjuvant)

مویان کیمیا بهترین ترکیب جهت افزایش اثر بخشی حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهاي قابل محلول
پاشی می باشد. این ترکیب باعث بهبود قدرت جذب برگ گیاهان گردیده و با توجه به افزایش 40 تا 50 درصدي جذب
سموم و کودها، میزان مصرف این مواد کاهش و ضریب تاثیر گذاري آن ها افزایش می یابد. هدف از تولید این محصول

1398/05/23

طرح پایلوت ضد سرمازدگی فرتی فراست Ferti-Frust

      فرتی فراست با ترکیبات و فرمولاسیون موجود، جایگاه ویژه اى در بین محصولات مشابه ضد سرما دارد. این  محصول با جلوگیرى  از رشد جدید و افزایش فتوسنتز، منجر به افزایش قند و اسیدهاى آمینه در بافت گیاه و غلیظ نمودن شیره سلولى گردیده و همچنین باعث افزایش فعالیت آنزیم هاى آنتى اکسیدان و حفظ سلامت غشاء در شرایط تنش سرما مى گردد

1398/05/23