ویژگى هاى مویان فرتی نرس

: ویژگى هاى مویان ✅افزایش قابلیت جذب سموم و کودهاي مایع در گیاهان ✅کاهش 30 تا 40 درصدي مصرف سم...

1398/11/28

فروش ویژه و استثنایی محصولات گروه تولیدی پردیس نانو سیز

فروش ویژه و استثنایی کلیه کودهای آلی و شیمیایی فرتی نرس تا پایان آذر ماه. گروه تولیدی...

1398/11/08

تولید سولوپتاس سوپر فاین

در اردیبهشت ماه سال 95 گروه تولیدی پردیس برای اولین بار در ایران در کارخانه نانوسیز موفق به ...

1398/11/08

جهت استعلام قیمت های جدید با واحد بازرگانی و مهندسی فروش تماس حاصل فرمایید.

با سلام ضمن عرض تبریک سال جدید ،از کلیه همکاران و متقاضیان برای خرید محصولات فرتی نرس تقا...

1398/11/08

خشک کن کود (اسپری درایر)

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های ...

1398/11/08

گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل فرتی نرس : ﮔﻮﮔﺮد وﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﺖ ﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻ...

1398/11/08

گوگرد مایع فرتی نرس

گوگرد مایع فرتی نرس وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮل: ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ...

1398/11/08

محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس

محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس : ...

1398/11/08

ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻰ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﻰ ﺧﺎك - ﺗﺴﺮﯾﻊ در ...

1398/11/08

ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﮐﻮد آﻟﻰ ﮔﻮﮔﺮدى ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﻓﺮﺗﻰ ﻧﺮس: - افزایش 30 تا 60 درصدی محصول - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك...

1398/11/08