نام محصول : کود کامل مخصوص چمن (NPK) فرتی نرس

یک کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

کود کامل مخصوص چمن (NPK) فرتی نرس

کود کامل مخصوص چمن (NPK) فرتی نرس

توضیحات بیشتر :

کود کامل مخصوص چمن فرتی نرس حاوی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، اسیدهای آمینه و سایر ریز مغذی ها می باشد. این کود باعث افزایش رشد ریشه و برگ چمن گردیده و افزایش سبزینگی و کیفیت آن را  به دنبال خواهد داشت


:
:
: