نام محصول : کود مایع چغندر قند فرتی نرس

5 لیتر

توضیحات کوتاه:

Sugar beets liquid fertilizer

کود مایع چغندر قند فرتی نرس

توضیحات بیشتر :

کود مایع چغندر قند
کود مایع چغندرقند حاوي ازت، فسفر و پتاسیم و سایرعناصر ریز مغذي مانند آهن، روي ومنگنز و همچنین اسیدهاي آمینه می باشد.این کود را می توان در سیستم آبیاري قطره اي، ترکیب با خاك و یا محلول پاشی برگ ها استفاده نمود

 


:
:
: