نهم ذی الحجه ، روز عرفه

وز عرفه از روزهای پرفضیلت برای بهره‌مندی هرچه بهتر از برکات الهی است. انجام برخی اعمال در این زمان مشخص ، موجب نزدیکی سازنده تر به خالق هستی و کسب خیرات دنیوی و اخروی بیشتر است .

روز عرفه از اعیاد عظیم است اگر چه به اسم عید نامیده نشده، روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره های جود و احسان خود رابرای ایشان گسترانیده و شیطان دراین روز خوار و حقیرتر و رانده تر ،و در خشمناک ترین اوقات خواهد بو...

1398/05/20